Mostra - RAMYA, Petra Stavast, Spazio Labo’: 44.492563, 11.349988