Mostra - EU: SATOSHI FUJIWARA: 45.465843, 9.189940